Mesures en matèria de mobilitat per a la campanya agrària transport públic

Mesures en matèria de mobilitat per a la campanya agrària transport públic

DECRET LLEI 16/2020

Mesures en matèria de mobilitat per a la campanya agrària transport públic

S’ha publicat al DOGC elDECRET LLEI 16/2020,de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

En el seu Capítol VIII s’exposen les mesures en matèria de mobilitat per a la campanya agràriapel que fa al transport públic. Aquestes són:

  • El Departament de Territori i Sostenibilitat ha d’adoptar les mesures que resultin adients per incorporar a la xarxa de serveis regulars de transport de viatgers per carretera les expedicions necessàries per atendre els recorreguts que li siguin requerits mitjançant els mecanismes de coordinació territorial ja existents en els àmbits de les corresponents delegacions territorials del Govern per fer possible el trasllat dels treballadors que intervenen en les campanyes agràries.
  • Els treballadors de les activitats i empreses agràries en l’àmbit territorial que es tracti hauran d’abonar el corresponent títol de transport per utilitzar aquests serveis.
  • En tot cas, els serveis hauran de respectar les condicions establertes en cada fase de l’actual situació d’emergència sanitària respecte a l’ocupació màxima de la capacitat del vehicle i sobre la distància de separació entre els viatgers.
  • Per al finançament d’aquestes mesures es dotarà amb una aportació econòmica extraordinària el Departament de Territori i Sostenibilitat, per fer front a les contraprestacions a abonar a les empreses concessionàries dels serveis regulars afectats.