Pròrroga de la validesa dels certificats àmbit seguretat industrial i metrologia

Pròrroga de la validesa dels certificats àmbit seguretat industrial i metrologia

Us informem que a causa de l’estat d’alarma en motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 el Ministeri de Sanitat, mitjançant la publicació avui de l’Ordre SND/325/2020,ha resolt:

Prorrogar la validesa dels certificats expedits en l’àmbit de la seguretat industrial

Els certificats expedits en base a les verificacions o manteniments periòdics de la reglamentació de seguretat industrial, el període de vigència del quals finalitzi durant l’estat d’alarma i les seves successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats fins als 30 dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Prorrogar la validesa dels certificats expedits en l’àmbit de la metrologia

Els certificats expedits pels organismes designats per a efectuar el control metrològic de l’Estat, el període de vigència dels quals finalitzi durant l’estat d’alarma i les seves successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats fins als 30 dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Adjuntem a aquesta nota informativa la Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica. També us la podeu descarregar cliclant aquí.