Recomanacions protocols interns de treball

Recomanacions protocols interns de treball

Benvolgudes empreses associades,

Degut a les consultes de diferents empreses en relació a la forma de procedir front l ́epidèmia del Coronavirus, ens permetem relacionar-vos tota una sèrie de recomanacions que creiem interessants que tingueu en consideració:

 1. 1)  INFORMAR: Es recomana realitzar reunió informativa a tots els treballadors i treballadores per informar en quan a la sistemàtica i símptomes de la malaltia, així com de les pautes higièniques i operacionals, que en l’empresa ja teniu o les que imnplementeu o reforceu. Cal informar per tranquil·litzar, doncs hem vist molta desinformació que encara provoca més tensió innecessària.
 2. 2)  IDENTIFICACIÓ ÀGIL DE CASOS: Es recomana establir un procediment àgil de comunicació i d’identificació de persones en risc o amb símptomes. En cas de símptomes no haurien de treballar i cal avisar al servei sanitari. En cas de persones amb alguna afecció o malatia respiratòria es recomana que durant els pròxims 10 dies es confini a casa.
 3. 3)  PROTOCOL HIGIÈNIC CLAR: Es recomana revisar internament, o amb els serveis mutuals d ́assitència, els protocols de desinfecció de les persones, els circuits d ́entrada i sortida, l’ús de guants de làtex i la seva freqüència, la separació entre les persones al lloc de treball(distància de seguretat), no utilitzar els serveis comuns de menjador, no utilitzar els serveis comuns de cafeteria, no utilitzar els serveis comuns d’aigua/fonts. Es recomana posar a disposició del personal “ampolles individuals d ́aigua”. Es recomana també evitar al màxim possible “el tocar” amb les mans elements comuns com ara “manetes de les portes”, especialment als lavabos o entrades a oficines o despatxos (habitual vector de transmissió). Es recomana parla entre persones mantenint una distància de seguretat. Es recomana desinfectar sovint les superfícies de treball o taules, així com teclats i ratolins de sobretaula.
  1. 4)  ESQUEMES DE TREBALL: Es recomana, davant del risc exponencial de contagis, i a fi efecte de prevenir el personal “clau” de l’empresa, amb l’objectiu de no col·lapsaro paralitzar l ́activitat:
   1. Repensar provisionalment els torns de treball (exemple doblant torns ambmenys hores), intentant dividir equips, per minimitzar els riscos de contagi. En aquesta situació cal informar al Comité Empresa o als treballadors explicant el motiu de prevenció del risc.
   2. Es recomana desinfectar entre torns de treball tots els elements sensibles: manetes, superficies, taules i qualsevols element que es pugui “tocar”.
   3. Es recomana que no entrin a la central/oficines persona no necessari per l ́activitat, com ara transportistes o empreses proveïdores. En el cas de tebnir que signar albarans etc… presteu atenció als “bolis” que utilitzaran terceres persones, es tracta d ́un vestor comú el propi “bolígraf”.
  2. 5)  MÉS INFO: Per altra banda us recordem la informació complementària que us hem facilitat en la darrera comunicació, així com altres documents que adjuntem del MINISTERIO DE TRABAJO i de l ́organització europea en la que estem associats FRESHFEL EUROPE.

  L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) no ha pres cap acció en relació al coronavirus SARS-CoV-2 atès que actualment no s’han identificat els aliments com a font o via probable de transmissió del virus.

  Us traslladem informació publicada a la web de l’EFSA en relació al coronavirus SARS-CoV- 2 i els aliments:

  L’EFSA està vigilant de prop la situació del brot de coronavirus (COVID-19) que afecta a un gran nombre de països del món. Actualment no hi ha proves de que els aliments siguin una font o via probable de transmissió del virus.

  Marta Hugas, científica en cap de l’EFSA ha subratllat: “Les experiències de brots anteriors de coronavirus relacionats, com ara el síndrome respiratori agut coronavirus sever (SARS-CoV) i el síndrome respiratori de l’Orient Mitjà (MERS-CoV), demostren que la transmissió a través del consum d’aliments no va ocórrer. De moment, no hi ha proves que indiquin que el coronavirus sigui diferent al respecte ”.

  El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) ha dit que si bé els animals a la Xina eren la font probable de la infecció inicial, el virus s’està estenent de persona a persona- principalment via gotetes respiratòries que les persones esternuden, tossen o exhalen. Més informació sobre el coronavirus i els aliments es pot trobar en aquest FAQ del BfR, l’organisme d’avaluació del risc d’Alemanya.

  Científics i autoritats de tot el món estan supervisant la propagació del virus i no hi ha hagut informes de transmissió a través d’aliments. Per aquesta raó, EFSA actualment no participa en la resposta als brots de COVID-19. Tanmateix, estem supervisant la literatura científica per obtenir informació nova i rellevant.

  Pel que fa a la seguretat alimentària, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat recomanacions de precaució incloent consells sobre seguir bones pràctiques d’higiene durant la manipulació i preparació d’aliments, com ara rentar-se les mans, cuinar la carn a fons i evitar una possible contaminació creuada entre aliments cuinats i no cuinats. Podeu trobar més informació al lloc web de l’OMS.

  Mesures de protecció per prevenir la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

  Us recomanem que tingueu establertes un pla d’actuació que contempli mesures preventives de caràcter col·lectiu o individual a adoptar d’acord amb l’avaluació de riscos així com l’estratègia de comunicació de les mateixes i sempre en atenció a les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries. Contacteu amb el vostre servei de prevenció per a que aquesta us assessori.

  Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2).

  Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte de coronavirus SARS-COV-2

  Enllaços web d’interès

  European Food Safety Agency (EFSA)

  http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route http://www.efsa.europa.eu/en/news/novel-coronavirus-where-find-information

  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

  Canal Salut- Generalitat de Catalunya

  http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov

  Informació per a professionals

  Organització Mundial de la Salut

  https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

  BfR, German Federal Institute for Risk Assessment
  FAQS_Can the new type of coronavirus be transmitted via food and toys?
  Virus transmission through the consumption of food products or contact with consumer goods is unlikely